Тонер Съпорт ООД успешно стартира изпълнението на проект TonerProCap

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020, процедура BG16RFOP002-2.040 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП” от предприятието бенефициент ТОНЕР СЪПОРТ ООД.

                                                                                                                              

 

От 03.02.2020 г. ТОНЕР СЪПОРТ ООД започна изпълнението на проект „TonerProCap” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0702-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Проектът ще се осъществи в София и Силистра с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 591 300.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 391 144.95 лв., 66.15% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на този проект е повишаване на капацитета за производство на възстановени (рециклирани) тонер касети за принтери, копири и мултифункционални устройства за печат, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието ТОНЕР СЪПОРТ ООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване, което води до постигане целта на процедурата. Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират напълно със заложената дейност: да се внедрят съвременни технологии в производството на възстановени (рециклирани) тонер касети за принтери, копири и мултифункционални устройства за печат, които да подобрят производствения процес, да повишат производителността и да повишат качеството на произвежданите продукти както и да се намалят производствените разходи вследствие на внедрените технологии.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020.

Документа във формат pdf можете да видите тук.