Провеждане на процедура за избор на доставчици по проект TonerProCap

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020, процедура BG16RFOP002-2.040 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП” от предприятието бенефициент ТОНЕР СЪПОРТ ООД.

                                                                                                                              

 

                                                                                                                  

Във връзка с проект „TonerProCap”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.040-0702-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът ТОНЕР СЪПОРТ ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: “ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ”. Всички желаещи могат да подадат своите предложения съобразно изискванията и условията на процедурата, разписани подробно в приложената по-долу Документация за информация и кандидатстване. Дата на публикуване на настоящата покана: 06.04.2020 г. Срок за подаване на оферти: 16.04.2020 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Документация за информация и кандидатстване тук.