Провеждане на втора процедура за избор на доставчици по проект TonerProCap


                                                                                                                                                                                                                

Във връзка с проект „TonerProCap”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.040-0702-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът ТОНЕР СЪПОРТ ООД открива втора Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРОУДВАНЕ” – Високоскоростна почистваща система за монохромни, цветни касети и за тонер-шпули, 1 бр.

Всички желаещи могат да подадат своите предложения съобразно изискванията и условията на процедурата, разписани подробно в приложената по-долу Документация за информация и кандидатстване.

Дата на публикуване на настоящата покана: 22.05.2020 г.

Срок за подаване на оферти: 01.06.2020 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Документация за информация и кандидатстване можете да видите тук.