последна промяна:   8 декември 2017 година

Общи условия

за използване на уебсайт www.tonersupport.com

 

 

Фирма Тонер Съпорт ООД е създател и собственик на уебсайт www.tonersupport.com за електронна търговия с консумативи за принтери и копирни машини.

I.      Термини и определения

1.       Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

-       Сайт – уебсайт www.tonersupport.com;
-       Потребител – всяко лице - физическо или юридическо, което използва Сайта с лична регистрация;
-       Посетител – всяко лице - физическо или юридическо, което използва Сайта без лична регистрация;
-       Трето лице – физическо лице, различно от лицето, регистрирано като Потребител, но което приема Продукти на Потребителя при доставка;
        определението трети лица в т. 15.1, 22.5 и 22.9 по-долу е с различен смисъл и означава „лица, различни от Компанията или Потребителя";
-       Компания – Тонер Стрийм ООД, ЕИК175329384, със седалище и адрес на управление София 1220, НПЗ Военна рампа,
        ул. проф. Иван Георгов №14А, представител на Тонер Съпорт ООД, ЕИК200410097, собственик и администратор на Сайта;
-       ОЕМ* тонер касета – тонер касета, произведена от производителя на оригиналното оборудване;
        * ОЕМ – от „Original Equipment Manufacturer ” – „Производител на оригинално оборудване”,
        международно прието название на производителите на оригиналното оборудване от големи световни брандове.
-       Услуга – всяка услуга, предоставяна на Потребител посредством Сайта;
-       Продукт – всяко крайно изделие, компонент или консуматив, предлагани за продажба посредством Сайта;
-       Поръчка – всяко волеизявление от страна на Потребител за доставка на Продукт и/или Услуга, потвърдено чрез Сайта
         или по друг приет и оповестен от Тонер Съпорт ООД начин;
-       Общи условия – правилата и ограниченията, които регламентират отношенията между Потребителя от една страна,
         и Компанията и Тонер Съпорт ООД – от друга, при ползване на Сайта за получаване на информация
         и/или покупка на Продукт. Потребителят приема да спазва изцяло настоящите Общи условия
         през цялото време на всяко използване на Сайта.

II.    Услуги

2.       Услуги

2.1.   През Сайта се осъществяват следните услуги:

-       обратно изкупуване на празни употребявани ОЕМ тонер касети от граждани и фирми;
-       дистрибуция на съвместими тонер касети, произведени от Тонер Съпорт ООД под собствен бранд BLACKBOARD
        и на възстановени ОЕМ тонер касети от други производители под съответните им брандове;
-       дистрибуция на компоненти за възстановяване (рециклиране) на тонер касети;
-       дистрибуция на резервни части за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства;
-       презареждане и възстановяване (рециклиране) на тонер касети;
-       ремонт на принтери и копирни машини.

2.2.    Обект на Услуги са Продуктите, предлагани на Сайта. Те са описани по вид и са класифицирани в категории по общи и сходни характеристики.

3.       Достъп до услуги. Регистрация и договор от разстояние

3.1.    Свободно влизане в Сайта регламентира моментен статут на Посетител. Достъпни са обща информация, данни за предлагани продукти и за обратно изкупуване на празни ОЕМ тонер касети.

3.2.    За осъществяване на търговска дейност през Сайта се изисква регистрация на Потребител, която предоставя статут с разширен достъп. Регистрацията е необходимо условие за търговската дейност, която е главно предназначение на Сайта.

3.3.    Регистрация е процес, при който Посетителят, следвайки зададени в Сайта стъпки, въвежда доброволно задължителни данни и приема настоящите Общи условия.

3.4.    При регистрация в Сайта Посетителят се задължава дa пocoчи верни, тoчни и вaлидни данни, като ги въведе в маркираните полета: лице за контакт, тeлeфoнен номер за контакт, данни за фирма – ако е приложимо, пълен aдpec зa комуникация/ доставка, електронен адрес и др.

3.5.    Регистрацията в Сайта не е автоматична. След като Посетителят попълни данните си, се генерира заявка за регистрация. Администратор на Сайта се свързва с Посетителя и активира акаунта му. С това процесът приключва успешно – регистрираният получава статут на Потребител.

4.       Потребителят има право:

-       да разглежда, заявява по индивидуална Поръчка през Сайта и да получава Продукти и Услуги по реда и условията, посочени в него;
-       да търси и изисква допълнителна информация за всеки Продукт и Услуга, показани и/или за които има данни на Сайта;
-       да се информира за състоянието на своята Поръчка;
-       на доставка на поръчаните Продукти и Услуги на посочения от него адрес за доставка. Условията за доставка са подробно описани в т. 12 по-долу.

5.       Права и задължения на Компанията

5.1.    Компанията осигурява поръчаните от Потребителя Продукти и Услуги в срок и с добро качество. Компанията предоставя в личен контакт, по телефона, по имейл или посредством друга медия, допълнителни информация, консултация и помощ на Потребителите. Компанията спазва условията за доставка, гаранционно обслужване и рекламация.

5.2.    Компанията има право по всяко време, без да уведомява Потребителя, когато последният нарушава настоящите Общи условия, както и по преценка на Компанията, да прекрати, спре или промени предоставяните Услуги.

III.  Общи условия за продажба. Договор за продажба/дистрибуция

6.       Област на приложение

6.1.    Компанията осъществява търговска дейност посредством Сайта с всеки регистриран Потребител. Потребителят има право на всички търговски предимства, които Компанията оповестява на Сайта или договаря лично.

6.2.    Компанията може да сключи с Потребител договор за търговия и/или дистрибуция, различен от договора от разстояние, регламентиран с приключване на регистрацията по т. 3 по-горе. Условията в договора са съгласувани с тези в настоящите Общи условия, но могат да предлагат и повече предимства за Потребителя от споменатите в т. 6.1, като например по-добри отстъпки, по-изгодни търговски условия и/или удължени срокове на плащане. В този случай Компанията може да постави условие на Потребителя за обвързване с фиксирани минимални обеми на реализация.

6.3.    Всяка оферта или договор от името на Компанията, както и всички допълнения и/или изменения към тях, се съгласуват с настоящите Общи условия. Специфични изисквания, които се различават изцяло или отчасти от Общите условия, биха задължили Компанията само, ако са представени в писмена форма и са подписани от името на Компанията от лице, надлежно упълномощено за целта.

6.4.    В случай на противоречие между настоящите Общи условия и тези в договор с Компанията, в сила са текстовете в договора.

7.       Продукти и брандове

7.1.    Компанията дистрибутира следните видове съвместими тонер касети:

-       производство на Тонер Съпорт ООД под бранда BLACKBOARD – търговска марка, собственост на Тонер Съпорт ООД;
-       произведени от други компании - производители на съвместими тонер касети под съответните им брандове.

7.2.    Всички компоненти, продавани от Компанията, са предназначени за възстановяване на ОЕМ тонер касети.

7.3.    Отбелязването на Продукти на Сайта като препоръчани от Компанията е само израз на експертно мнение и се прави за улеснение на Потребителите. По никакъв начин такова отбелязване няма стойност на задължително за Потребителите и Компанията не носи отговорност за последствията от избора на Потребителя във връзка с такава препоръка.

8.       Оферти

8.1.    На Сайта се обявяват цени за Продукти и Услуги, които имат сила на оферти.

8.2.    Ако не е договорено друго, офертите са в сила за период от 30 (трийсет) календарни дни от датата на публикуването им на Сайта. След изтичането на този период обявените от Компанията цени и условия подлежат на потвърждение.

8.3.    Компанията си запазва правото да оттегля или променя оферта по всяко време. При промяна в оферта, преди да е изтекъл 30 дневният период на валидност, Продуктите, заявени преди промяната, остават с непроменени цени.

8.4.    Поръчка е валидна само, когато са приети едновременно всички специфични изисквания, изрично посочени в офертата, и настоящите Общи условия.

9.       Поръчки

9.1.    Потребител заявява желание да купи Продукти от обявените на Сайта посредством Поръчка.

9.2.    Нова Поръчка стартира, когато Потребителят избере Продукт и го добави в количката, изобразена горе вдясно на модулната лента. Потребителят може да избира още Продукти и да ги добавя един по един, като всяко ново кликване върху количката добавя запис към отворената Поръчка. С клик върху количката Потребителят вижда моментното състояние на Поръчката (продуктите и цената), може да я преглежда и променя, при което и цената се преизчислява.

След като е въвел всички желани продукти в Поръчката, Потребителят продължава да въвежда данни в нея, следвайки стъпките на Сайта. Избира начина на плащане, въвежда данни за фактура, уточнява адреса за доставка и всички допълнителни условия, които иска да съобщи на Компанията във връзка с Поръчката си. Съобщението „Благодарим Ви, че избрахте наш продукт.” указва, че процесът е завършен. Поръчката се насочва за обработка.

След затварянето ѝ, всяка Поръчката бива регистрирана за обработка в системата на Компанията, а Потребителят получава уведомителен имейл за това.

9.3.    Графикът за доставки за страната (извън София-град) е следният: Поръчки, приключени в работен ден до определен час, обичайно 16:30 часа, се обработват и предават на куриер същия ден. Ако желаете да поръчате нещо след указания час, трябва да имате предвид, че регистрацията му ще бъде отчетена на следващия работен ден.

Някои Поръчки за страната се налага да бъдат приключени в по-ранен час заради графици на куриерски фирми (изискващи по-ранен краен срок за предаване на пратки към тях). Нашите специалисти ще Ви предоставят подробна информация по въпроса.

9.4.    За територията на София-град работим при следния график:

-       Поръчки, приключени от Потребителя до 12:00 часа, се доставят до 17:00 часа на същия ден;
-       Поръчки, приключени от Потребителя до 17:00 часа, се доставят до 12:00 часа на следващия работен ден.

9.5.    Моля, имайте предвид, че сроковете за доставка на Поръчки, заявени в неработни дни, започват да текат от първия работен ден след деня на Поръчката.

10.       Цени

10.1.    Обявените цени важат при условие „на изхода от складовете на Компанията”.

10.2.    Компанията си запазва правото да променя цени, да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките, без да уведомява предварително Потребителите. В случай, че Поръчката е била потвърдена преди промяната на цените, тя се изпълнява по старите цени.

10.3.    Обявените цени са за количество от 1 (един) до 20 (двайсет) броя, включително. Цената за по-голямо количество се договаря конкретно. Правилото остава в сила както при изкупуване на празни касети, така и при продажба на Продукти от страна на Компанията, и важи само ако изрично не е договорено друго.

10.4.    Цените на Продуктите, показани на Сайта, са без включен данък добавена стойност (ДДС). Крайната продажна цена на всеки Продукт с включен ДДС (и други данъци, ако има) се показва при отваряне на Поръчката.

11.     Условия за плащане

11.1.  Компанията издава фактура за стойността на всяка приключена Поръчка непосредствено преди доставката й.

11.2.  Потребител може да плати цената на поръчани Продукти и Услуги в брой или с банков превод по сметка на Компанията. Плащане в брой се извършва в офиса на Компанията или с наложен платеж при получаване на Продуктите.

11.3.  Потребителят плаща по банков път на Компанията до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на Продуктите и/или Услугите, ако не е договорено друго. На територията на София-град за дата на получаване се приема датата на подписване от страна на Потребителя, на приемно-предавателния протокол, който придружава доставката, а при доставка в страната (извън София-град) – датата на подписване на товарителницата от страна на Потребителя или трето лице.

11.4.  Когато получава Продукти на място в офиса на Компанията, Потребителят избира да плати в брой при получаването или по банков път при условията на т. 11.3.

11.5.  Плащането се извършва във валутата, в която е издадена фактурата.

11.6.  Компанията не предлага отстъпка за своевременно плащане.

11.7.  Върху забавени плащания Компанията начислява законната лихва, дължима в съответствие с Постановление на МС №426 от 18.12.2014 год. за определяне размера на законната лихва върху просрочени парични задължения.

11.8.  Ако Потребител има сключен договор с Компанията и условията на плащане в него се различават от тези в настоящата точка, в сила са условията в договора до изтичането на периода му на действие.

12.     Доставка

12.1.  Доставка на Продукти и/или Услуги, поръчани посредством Сайта, са всички дейности, необходими за предаване на Продукти от Компанията на Потребителя, заявил ги в Поръчка. Доставката включва подбор, опаковка, транспорт и предаване. Доставката не включва каквито и да било инсталация, тестове, диагностичен преглед или други действия, които изискват специфична експертиза.

12.2.  Доставката се осъществява след потвърждаване от страна на Компанията, на Поръчката на Потребителя. Потвърждаването на Поръчка е подробно описано в т. 9 от настоящите Общи условия.

12.3.  Срокът за доставка е до 48 часа за Поръчки, заявени в работен ден не по-късно от указаните в т. 9.4 часове. Срокът за доставка на Поръчка, подадена в неработен ден, започва да тече от първия следващ работен ден.

12.4.  Разходите за доставка са за сметка на Компанията, ако стойността на Поръчката надхвърля 80 (осемдесет) лв. без ДДС при плащане в брой и/или наложен платеж, и 120 (сто и двадесет) лв. без ДДС при плащане по банка. В рамките на София-град Компанията доставя Поръчките със собствен транспорт, а в страната – с избран от Компанията куриер.

12.5.  При стойност на Поръчката, по-ниска 80 (осемдесет) лв. без ДДС при плащане в брой и/или наложен платеж, и 120 (сто и двадесет) лв. без ДДС при плащане по банка, разходите и таксите за доставка са за сметка на Потребителя, ако не е договорено друго.

12.6.  Πpи пpeдaвaнe нa Продукти Потребителят или тpeтo лицe пoдпиcвa пpидpyжaвaщитe доставката дoĸyмeнти. За София-град придружаващият документ е приемно-предавателен протокол с описание на съдържанието на доставката. За страната подписът на товарителницата се разглежда като приемане на доставката. За тpeтo лицe ce приема вceĸи, ĸoйтo нe e титyляp нa Поръчката, нo e нa пocoчeния oт Потребителя aдpec и пpиeмa Поръчката от името на Потребителя.

12.7.  Πpи oтĸaз от доставка на Продукти извън cлyчaитe, oпиcaни в т. 12.12, oтĸaзът ce приема зa нeocнoвaтeлeн и Потребителят дължи възстановяване нa направените paзxoди и за дocтaвĸaта, и за вpъщaнeто нa Продуктите.

12.8.  B cлyчaй, чe Потребителят нe бъдe открит в cpoĸa зa изпълнeниe нa дocтaвĸaтa нa пocoчeния от него aдpec или той нe ocигypи дocтъп и ycлoвия зa своевременно пpeдaвaнe нa Продуктите, Компанията ce ocвoбoждaвa oт зaдължeниeто дa дocтaви зaявените Продукти. Потребителят може отново да поиска дa пoлyчи Продуктите cлeд изтичaнe нa cpoĸa зa дocтaвĸa, в ĸoйтo нe e осигурил условия за получаване, ĸaтo пoeме вcичĸи допълнителни paзxoди за новата дocтaвĸa. B тoзи cлyчaй зaпoчвa дa тeчe нoв cpoĸ зa дocтaвĸa oт мoмeнтa нa пoтвъpждeниeтo на новата заявка за доставка.

12.9.  Когато Компанията предава Продукти на куриер/ превозвач за доставка, който Компанията е избрала или доставя Продуктите лично, тя е отговорна пред Потребителя за риска от случайно погиване на Продуктите до момента на предаването им на Потребителя. Когато Продуктите се доставят с превозвач, избран от Потребителя, рискът преминава върху Потребителя в момента на предаване на Продуктите на превозвача.

12.10. Компанията полага усилия да достави Продуктите и/или Услугите в рамките на договорения срок по указания по-горе начин. Компанията не е отговорна за загуби или щети, причинени пряко или непряко от закъснение на доставка на Продукти и/или Услуги, нито пък закъснение на доставка може да е основание за Потребителя да развали договор между Потребителя и Компанията.

12.11. Компанията избира превозвач за доставка на Поръчките. Когато Потребител постави изискване да бъде използван друг превозвач, различен от предпочетения от Компанията, Потребителят плаща разходите за доставката, независимо от стойността на Поръчката.

12.12. Потребител, поръчал Продукт, може да откаже приемането му в следните случаи:
12.12.1. дocтaвeният Продукт явнo нe cъoтвeтcтвa нa поръчания oт Потребителя и тoвa мoжe дa ce ycтaнoви чpeз обичайния му пpeглeд;
12.12.2. налице е несъответствие между поръчан и доставен Продукт, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката;
12.12.3. упражнено право на отказ в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

12.13. Потребителят по т. 12.12.1. и 12.12.2. мoжe дa поиcĸa доставените мy Продукти дa бъдат зaмeнeни c такива от нeгoвата Поръчка, в cpoĸ oт три работни дни oт пoлyчaвaнeтo ѝ. В случай, че е налице несъответствие между поръчани и доставени Продукти, Компанията се задължава в срок от два работни дни да достави Продуктите от новата поръчка за своя сметка.

12.14. Потребителят може да упражни правата си по силата на чл. 50 от ЗЗП. Потребителят може да върне Продуктите в рамките на 30-дневен срок от получаването им при условие, че бъдат върнати във вида, в който са получени, без да са разопаковани или ползвани. Изключенията от това правило са регламентирани в ЗЗП.

12.15. В случай на отказ от доставката по т. 12.14 Потребителят плаща разходите за връщането ѝ до офиса.

13.     Частична доставка и съхранение (склад)

13.1.  Когато една Поръчка съдържа множество (повече от един) артикули, Компанията си запазва правото да достави и фактурира една или повече части от Поръчката. В този случай, ако изрично не е договорено друго, всяка изпълнена частична доставка се фактурира и всяка фактура се плаща самостоятелно при спазване на условията за плащане от т. 11.

14.     Прехвърляне на собственост

14.1.  Собствеността върху Продуктите преминава у Потребителя, когато цената на Поръчката, включително разходите и таксите за доставка, са напълно изплатени.

14.2.  Потребителят приема, че всички Продукти са му предоставени само като на упълномощено лице, но без право на собственост върху тях, до момента на изплащане на всички задължения към Компанията.

14.3.  Потребителят се задължава да поддържа Продуктите в добро състояние до датата на пълното изплащане на дължимата сума към Компанията.

15.     Непреодолима сила

15.1.  Като обстоятелства на непреодолима сила се разглеждат: всяко природно явление, случайно или друго събитие, или действия на трети лица, които са извън контрола на Компанията и са довели до невъзможност за изпълнение на задълженията на Компанията.

15.2.  Компанията и Потребителите не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на непреодолима сила за периода, докато трае непреодолимата сила и последствията от действието ѝ, като през този период изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения, спират. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, изискуеми преди настъпването на непреодолимата сила.

15.3.  Страната, която е под въздействие на непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно, щом това е възможно, другата страна за обстоятелствата и ограниченията, наложени от непреодолимата сила.

16.     Гаранции и рекламации

16.1.  Компанията гарантира, че всички Продукти, продавани от Компанията, нямат функционални дефекти.

16.2.  Компанията гарантира, че употребата на Продукт е напълно безопасна за здравето на неговия потребител и на други хора в помещението/ близкото пространство около Продукта, в случай на съхранение, монтаж и експлоатация при спазване на изискванията на производителя на частите и компонентите на Продукта и на оборудването, на което той работи.

16.3.  Гаранционната политика на Компанията действа в съответствие с разпоредбите на ЗЗП за законова гаранция за съответствие.

16.4.  Компанията предлага гapaнционна защита на дистрибутирани от нея Продукти.
16.4.1. Гаранцията за компоненти и части е една година и е съответна на гаранцията, предоставена от производителя.
16.4.2. Гаранцията за възстановени касети е една година или до изчерпване на експлоатационния цикъл на на касетата – което от двете се случи първо.

16.5.  В случай на гаранционен ремонт гаранционният срок се удължава с времето на ремонта.

16.6.  Експлоатационният цикъл на възстановена тонер касета приключва при настъпване на кое да е от следните обстоятелства:

-       изчерпва се резусът*, за който касетата е предназначена;
-       изчерпва се тонерът в касетата;
-       касетата спира работа по зададена команда от чипа си.
       * Резус – капацитетът (в брой отпечатани страници), за които е предназначена касетата, изчислен при 5% запълняемост на страницата.

16.7.  Гapaнциятa влиза в сила от датата на предаване на Продукта на Потребителя, което се удостоверява съобразно т. 13.6. – с подпис на придружаващите документи. Гаранцията вaжи пpи ycлoвиe, чe Продуктите се съхраняват, монтират и експлоатират при строго спазване на условията на производителя на частите или съответно, на оригиналната техника (принтер, копир или МФУ).

16.8.  Гapaнциятa oтпaдa в cлyчaй нa пoвpeда, пpичинeна oт кое да е от следните обстоятелства:

-       неподходящ тpaнcпopт, който не е предоставен от Компанията;
-       неправилни cъxpaнeниe, монтаж или eĸcплoaтaция;
-       oпит на Потребителя да промени конструкцията на Продукта или да го ремонтира.

16.9.  Компанията носи гаранционна отговорност за възможни дефекти на Продукти при доставка със собствен транспорт или с превозвач, избран от Компанията. При доставка с превозвач, избран от Потребителя, Компанията носи отговорност само за качеството на опаковката и вида ѝ по отношение на безопасността на Продуктите и до предаването на Продуктите на представител на куриерската фирма.

16.10. Искове във връзка с гаранция (рекламации) се подават устно или писмено в офиса на Компанията, по електронен път или посредством конвенционална пощенска услуга, като в последния случай за дата на заявена претенция се приема датата на пощенското клеймо за изпращане.
16.10.1. Всяка предявена рекламация се описва в регистъра за рекламации на Компанията. На Потребителя се издава документ за приета рекламация.

16.11. При предявяване на рекламация, освен констатация какво не работи, Потребителят предоставя и следната допълнителна информация: модел на машината, на която работи Продукта, предмет на претенцията; точно цитирано системно съобщение на машината при установяване на проблема; условия и интензивност на работа на машината; принтирани страници, онагледяващи проблема.

16.12. Компанията анализира обстоятелствата на гаранционната претенция и в рамките на три работни дни дава становище дали е основателна.

16.13. Ако признае рекламацията за основателна, Компанията привежда Продукта в съответствие с Поръчката в срок до един месец от датата на заявяване на рекламацията.

16.14. Времето от датата на приемане на Продукт, обект на рекламация, до датата на връщането му изправен на Потребителя (времето за гаранционен ремонт) се прибавя към гаранционния период на Продукта, като така той се удължава.

16.15. За удовлетворена рекламация Компанията издава акт, един екземпляр от който се предава на Потребителя заедно с готовия Продукт, предмет на рекламацията.

17.       Обратно изкупуване на празни ОЕМ тонер касети

17.1.    За обратно изкупуване на употребявани тонер касети не е необходима лична регистрация и статут на Потребител. Влизане в Сайта като Посетител ще Ви даде пълна информацията за този процес.

17.2.    Тонер Съпорт ООД изкупува празни използвани ОЕМ тонер касети, обявени на Сайта, с техните модели и цени за обратно изкупуване. Тонер Съпорт ООД изкупува касети както на територията на София-град, така и в цялата страна. Касетите може да бъдат доставени до офиса на Тонер Съпорт ООД със собствен транспорт на Потребителя, с транспорт на Тонер Съпорт ООД или от куриер. Условията за транспортиране от Тонер Съпорт ООД са различни за София-град и за страната.

17.3.    Всеки, който се интересува от изкупуване на употребявани тонер касети, се свързва с Тонер Съпорт ООД и съобщава моделите и броя празни касети, които предлага.

17.4.    Тонер Съпорт ООД плаща цената на изкупени празни тонер касети в брой в офиса си или с превод на сумата, ако Потребителят е извън София, или по банков път. Потребителят избира начина на плащане и Тонер Съпорт ООД се съобразява с този избор.

17.5.   Изплащането на суми към юридически лица става в съответствие с действащото законодателство.

17.6.    Подробности за обратното изкупуване на празни тонер касети можете да намерите на Сайта, на страница „Изкупуване на празни тонер касети”.

IV.  Условия за ползване на Сайта. Достъп и безопасност

18.     Условия за ползване. Достъп и безопасност.

18.1.  Сайтът действа при спазване на описаните в настоящите Общи условия правила, предписания и ограничения, които важат за всички Потребители. Всеки Потребител приема Общите условия като стъпка от личната си регистрация в Сайта и се съгласява да ги спазва от първия момент на влизане в Сайта със своите потребителско име и парола, до последния момент на излизане от Сайта.

18.2.  Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки, който посещава Сайта. Aко Потребител не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Сайта, той може да се въздържа от прилагането му, в противен случай автоматично се приема, че се съгласява напълно с Общите условия.

18.3.  В случай на нарушаване на настоящите Общи условия, Тонер Съпорт ООД си запазва правото да претендира всички компенсации, равностойни на нарушението, на които има право по закон.

18.4.  Идентифициране на Потребител с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се прави чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на Сайта, на IP адрес и на всяка друга информация, получена от ползването на Сайта.

18.5.  Настоящите Общи условия остават в сила за всички Потребители на Сайта, както в момента, така и в бъдеще.

19.     Промени

19.1.  Тонер Съпорт ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по свое усмотрение и решение. Датата на последната промяна се публикува на страницата на Общите условия от уебсайта на Тонер Съпорт ООД. 

19.2.  В случай на внесени промени в Общите условия Тонер Съпорт ООД регулира отношенията си с Потребителя при съблюдаване на условията на чл. 147 (б) от ЗЗП.

19.3.  В случай, че Потребител изрично заяви, че не е съгласен с внесени промени в Общите условия, Тонер Съпорт ООД си запазва правото да спре временно или да прекрати напълно достъпа на Потребителя до Услугите и Продуктите, като възникналите до момента на прекъсване на достъпа задължения остават в сила и подлежат на изпълнение.

19.4.  Потребител, който в продължение на три месеца не използва акаунта си по предназначение, може да бъде потърсен лично или с писмо за обсъждане на причините. В зависимост от резултатите и по преценка на Тонер Съпорт ООД, на този Потребител може да бъдат временно ограничени правата за достъп или да бъде заличен като Потребител на Сайта. В този случай Тонер Съпорт ООД ще уведоми Потребителя за решението си.

20.     Условия за достъп

20.1.  Достъпът до Сайта е свободен и безплатен. Търговска дейност посредством Сайта и достъп до някои Услуги изискват лична регистрация с попълване на задължителни, маркирани съответно, полета.

20.2.  Тонер Съпорт ООД не гарантира постоянна и непрекъсната работа на Сайта. Тонер Съпорт ООД може да прекъсва достъпа - частично - до определен материал или напълно, до Сайта, за неограничен период от време, планирано или не, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Потребителя.

21.     Безопасност на достъпа

21.1.  Сайтът може да съдържа линкове към уебсайтове на трети страни, които не са под контрола на Тонер Съпорт ООД . Тонер Съпорт ООД не препоръчва или пренасочва към който и да било уебсайт на трета страна, който може да е достъпен през Сайта. Когато Посетител или Потребител влезе в уебсайт, който не е собственост на Тонер Съпорт ООД , той прави това изцяло на свои отговорност и риск, и Тонер Съпорт ООД не носи отговорност за точността или надеждността на никои информация, данни, мнение, съвет или изявление, публикувани на този уебсайт. Тонер Съпорт ООД предоставя линкове единствено за удобство и улеснение, и показването им не означава, че Тонер Съпорт ООД поръчителства или поема отговорност за съдържанието и сигурността на достъп на тези уебсайтове.

21.2.  Тонер Съпорт ООД може да пренасочва Потребител към други уебсайтове, които са собственост и/или се контролират от Тонер Съпорт ООД, или нейни клонове. В този случай настоящите Общи условия остават в сила за Потребителя.

V.  Отговорност

22.     Потребител

22.1.  Потребителят няма право да предоставя потребителското си име и паролата си на трети лица. Ако е принуден да направи това по силата на закон или друга действаща разпоредба, той е задължен незабавно да уведоми Тонер Съпорт ООД за настъпилите обстоятелства.

22.2.  Потребител няма право да споделя с трети страни, предоставя, разгласява или разпространява каквито и да било данни, които е узнал или до които е имал достъп при ползването на Сайта.

22.3.  Изпращайки материали до сървърите на Сайта чрез имейл или през Сайта, включително, но не само, Потребителят потвърждава, че:

-       материалите и информацията в тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право и добрите нрави, или по някакъв друг начин
        е неподходящо за публикуване;
-       е използвал всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите и всякакви подобни вредни или потенциално разрушителни елементи
        и програми, преди да изпрати материалите и информацията в тях.

22.4.  Компанията нe e oбвъpзaна oт ĸaĸвoтo и дa e зaдължeниe зa изпълнeниe нa Пopъчĸa пpи нeвepни или непълни данни за титуляр, aдpec, лицe зa ĸoнтaĸти и/или тeлeфoн, пocoчeни пpи регистрация на Потребител или при пoдaвaнe нa Поръчката.

22.5.  Потребителят дължи обезщетение на Тонер Съпорт ООД и на трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили от предявени искове и/или изплатени обезщетения заради уебсайтове, хипер-връзки, прикачени файлове, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, или направил достъпни чрез Сайта в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

22.6.  Независимо, че полага непрестанни усилия да осигури вярна и точна информация на Сайта, Тонер Съпорт ООД не поема каквато и да било отговорност за коректността на информацията. Тонер Съпорт ООД може да промени информация или данни за Продукт по всяко време без предупреждение. Споменаването на продукти с марки, които не са собственост на Тонер Съпорт ООД, е само за информация и няма стойност на поръчителство или препоръка.

22.7.  Компанията нe нocи oтгoвopнocт зa нeизпълнeниe нa зaдължeнието cи по осигуряване на Услуга, ако настъпят oбcтoятeлcтвa, ĸoитo Компанията нe e пpeдвидила и нe e била длъжна дa пpeдвиди, в това число cлyчaи нa cлyчaйни cъбития, непреодолима сила, пpoблeми в световната мpeжa Интepнeт и такива в пpeдocтaвянeтo нa ycлyгитe, извън ĸoнтpoлa нa Компанията.

22.8.  Тонер Съпорт ООД не носи отговорност за възможни печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителско компютърно устройство и за промяна в дизайна/ вида или конструкцията на Продуктите.

22.9.  Тонер Съпорт ООД не носи отговорност спрямо Потребители и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, промяна или ограничаване на Услугите, изтриване, промени, загубване, недостоверност, неточност или непълнота на данни, съобщения и други, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

22.10. Тонер Съпорт ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуеър, хардуеър или телекомуникационни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните на Сайта Услуги. Съвети, консултации или помощ, оказани от специалисти или служители на Тонер Съпорт ООД във връзка с получаването на Услуги от Потребители, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Тонер Съпорт ООД.

VI.    Защита на личните данни

23.     Лични данни и поверителност

23.1.  Тонер Съпорт ООД има право да събира и използва информация за Потребителите на Сайта. „Лични данни” е онази информация, която Ви разпознава и може да бъде използвана за контакт с Вас, пряко или онлайн. Тази информация включва: Вашите име и фамилия, имейл адрес, Ваш физически адрес, телефонен номер и свързано юридическо лице, ако има такова. Ние събираме разпознавателни данни само с Ваше съгласие, които сме получили от Вас доброволно през Сайта или по друг начин.

23.2.  Тонер Съпорт ООД, а също и неговият представител за търговска дейност през Сайта, Тонер Стрийм ООД, са регистрирани администратори на лични данни при условията на ЗЗЛД. Личните данни, предоставени от Потребител, се събират и обработват в съответствие с приложимото българско законодателство и условията за защита на личните данни единствено за целите на предоставяне на Продукти и/или Услуги, и тяхното подобряване. Достъп до тези лични данни може да бъде предоставен на трети лица, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт.

23.3.  Възможно е посещение на Сайта без предоставяне на каквито и да било лични данни. Някои части от Сайта обаче са достъпни само след регистрация на Потребител, при което се предоставят лични данни като част от процеса на регистрация или при влизане в личния профил на Потребителя в Сайта. В момента на предоставяне на данни Потребителят се съгласява Тонер Съпорт ООД да съхранява и ползва тези данни в рамките, допустими по закон.

23.4.  Тонер Съпорт ООД зачита и се задължава строго да пази поверителността на данните от посещения на Сайта. С настоящето изявление Тонер Съпорт ООД Ви уведомява за своята Политика на поверителност и опазване на личните данни, съобщава Ви каква информация се събира и как се използва, а също и как Вие можете да имате достъп до тази информация, и да изисквате промени в нея.

23.5.  Политиката на поверителност представлява нашата системна практика и процедури в сферата. Всяка приета промяна в тази политика ще бъде публикувана в настоящия раздел и ще остане с повдигнат текст в продължение на 30 календарни дни.

23.6.  Тонер Съпорт ООД предприема предпазни мерки да защити поверителността и сигурността, и да предотврати злонамерено или случайно разкриване на лични данни. Само оправомощен персонал на Тонер Съпорт ООД има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират данните като поверителни и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

24.     Какви лични данни събираме. Как използваме получената информация

24.1.  Тонер Съпорт ООД използва лични данни от регистрации в Сайта единствено във връзка с търговски взаимоотношения с регистрираните Потребители.

24.2.  Данни могат да бъдат получени, освен пряко от Потребител, така също и чрез логове за достъп до Сайта или чрез „бисквитки” (cookies). „Бисквитка” е текстов файл, който уебсайтовете изпращат към компютъра на посетител или друго свързано чрез Интернет устройство, за да се осъществи уникална идентификация на браузъра на посетителя или да бъдат съхранени информация, или настройките на браузъра.
Данните, събирани чрез „бисквитки”, се използват за статистически анализ на поведението на Потребителите с цел да се оцени интереса към отделните части на Сайта и по никакъв начин не разпознават лично, профилират или се съхраняват като лични данни за Потребител.

24.3.  Тонер Съпорт ООД няма да продава, отдава, спекулира с, умишлено да разкрива, или предоставя на трети лица, лични данни на Потребител, освен в някой от следните случаи:
                            -       ако е налице предварително писмено съгласие за това от Потребителя;
                            -       при предоставяне на Услуги на Потребителя с цел точното им и качествено изпълнение;
                            -       ако това се изисква по закон във връзка със съдебно дирене, за предотвратяване на злоупотреба или други правни действия.

25.     Преглед и промяна на лични данни

25.1.  Ако искате Ваши лични данни, съхранявани от нас във Вашия акаунт, да бъдат променени или премахнати от съхранение, молим Ви, пишете ни на office@tonersupport.com. Можете също да поискате да се запознаете с цялата Ви лична информация, която имаме в своите файлове, като подадете писмено искане на същия имейл адрес, по пощата или лично в нашия офис.

VII.  Ограничения за ползване. Търговски марки и авторски права.

26.     Ограничения за ползване

26.1.  Цялото съдържание на настоящия Сайт е защитено от авторски права, с изключение на онези части, които са целенасочено допуснати с изрично посочени разрешения. Предоставената на Сайта информация е предназначена само и единствено за лично ползване.

26.2.  Не се допуска Посетител или Потребител да копира, разпространява, променя, предава, излага, възпроизвежда, препредава, публикува, създава вторични продукти, прехвърля, продава или по какъвто и да е друг начин използва съдържание на Сайта с търговска цел без изричното предварително писмено съгласие на Тонер Съпорт ООД.

27.     Търговски марки

27.1.  Търговските марки, лога, фирмени и други марки, изобразени на настоящия Сайт, са собственост на Тонер Съпорт ООД или на съответните притежатели на търговски марки, патенти, авторски и други права. Всички запазени марки са притежание на техните собственици и споменаването им на настоящия Сайт е само за информация. Посетителите и Потребителите нямат право да използват тези търговски марки без предварително писмено съгласие на Тонер Съпорт ООД или на съответните им собственици.

27.2.  Търговските марки Toner Support и BLACKBOARD са собственост на Тонер Съпорт ООД.

VIII.  Други условия

28.     Уведомления

28.1.  Ако изрично не е указано друго, всички официални уведомления по юридически казус или друг формален повод, свързани с дейности посредством Сайта, се осъществяват писмено – от Потребител към Тонер Съпорт ООД на адресите за кореспонденция (електронни и/или пощенски), обявени на видно място в Сайта, и от Тонер Съпорт ООД към Потребител – на въведения от Потребителя при регистрацията му в Сайта адрес за кореспонденция (електронен и/или пощенски). Отправените по този начин уведомления се разглеждат като надлежно получени до доказване на противното.
При обстоятелства на непреодолима сила уведомления се допуска да се изпращат посредством всяка работеща медия, която предоставя инструменти за доказване на осъществена връзка между страните.

29.     Независимост на клаузите

29.1.  Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на останалите разпоредби.

30.     Приложимо право

30.1.  Настоящите Общи условия са разработени в съответствие с действащото законодателство на Република България. Потребителят приема, че всички спорни въпроси, свързани с Общите условия, се управляват от действащия компетентен български съд.

30.2.  Настоящото споразумение учредява цялостното съглашение между Потребителя и Компанията по отношение на предмета му, както и между Потребителя и Тонер Съпорт ООД по отношение на предоставянето на отдалечено обслужване през Сайта, и е в сила, ако между страните няма сключен отделен договор. При наличие на такъв договор условията в него имат преобладаваща сила.

30.3.  За неуредените в Общите условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.